Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz:  

  •  Klientów indywidualnych (osoby fizyczne, przedsiębiorcy),
  •  Klientów korporacyjnych (spółki handlowe, banki, ubezpieczyciele, konsorcja),
  •  Klientów instytucjonalnych (instytucje państwowe i samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, ZOZ, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe). 

Stosownie do potrzeb i oczekiwań Klienta podstawą współpracy z Kancelarią może być : 

  • umowa o świadczenie usługi pomocy prawnej w sprawie jednostkowej - obejmująca m.in. zlecenie konkretnej pomocy prawnej, w tym poprowadzenie sprawy sądowej lub administracyjnej, sporządzenia pisma procesowego, analizy lub opinii prawnej,  udzielenie ustnej porady prawnej, udział w negocjacjach, posiedzeniu organu , udział w negocjacjach, posiedzeniu organu, 
  • umowa o świadczenie usług stałej obsługi prawnej - obejmująca stałe świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej na zasadach, w miejscu i czasie ustalonym z Klientem,
  • bieżąca pomoc prawna on-line - obejmująca szybką ocenę sprawy i uzyskanie porady prawnej na podstawie otrzymanego opisu stanu faktycznego oraz dokumentów, bez konieczności zawierania dodatkowych umów.

 

Zasady rozliczeń
Przywiązujemy istotną wagę do zasad rozliczeń za usługi świadczone przez Kancelarię, mając na uwadze konieczność poinformowania Klienta o wszystkich przewidywanych kosztach usługi prawnej.                                                                                                                                    Konkretna wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnego spotkania z Klientem bądź on-line (w przypadku porady prawnej on-line), stosownie do rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz koniecznego nakładu pracy radcy prawnego.


Kancelaria proponuje swoim Klientom następujące systemy rozliczeń:

  • godzinowy - wynagrodzenie odpowiada liczbie godzin rzeczywiście przepracowanych w związku z obsługą prawną, z możliwością ustalenia po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą maksymalnego limitu godzinowego,
  • ryczałtowy - wynagrodzenie płatne raz w miesiącu w wysokości z góry określonej odpowiadającej ustalonemu zakresowi pomocy prawnej, niezależnie od liczby zleceń i  liczby godzin poświęconych w danym miesiącu na obsługę prawną,
  • pakietowy - obejmujący 5-godzinne pakiety pomocy prawnej (i ich wielokrotność godzinową) zapewniające jednostkową cenę godziny obsługi prawnej niższą co najmniej o 20% w stosunku do ceny obowiązującej w ramach systemu godzinowego (po przekroczeniu liczby godzin ustalonej w pakiecie wynagrodzenie za kolejne godziny płatne wg stawki godzinowej), godziny pakietowe mogą być wykorzystane w terminie 6 miesięcy od daty ich nabycia,
  • procesowy - obejmujący wynagrodzenie za prowadzenie sprawy sądowej lub administracyjnej, które w każdym przypadku jest ustalane indywidualnie, z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.2002.163.1349), możliwe jest częściowe powiązanie wysokości wynagrodzenia z wynikiem sprawy.   
Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653