Prawo cywilne

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię zgodnie z zakresem usług obejmuje sądowe i pozasądowe dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń, w tym:

  •   świadczeń pieniężnych,

  •   odszkodowań,

  •   kar umownych,

  •   zadośćuczynień

wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, czynów niedozwolonych, wypadków komunikacyjnych lub medycznych, umów, naruszeń dóbr osobistych, czynów nieuczciwej konkurencji, bezpodstawnego wzbogacenia, rękojmi i gwarancji oraz spadków.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653