Postępowania sądowe

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię zgodnie z zakresem usług obejmuje:

  • reprezentację radców prawnych w postępowaniach sądowych i negocjacjach, w szczególności w sprawach roszczeń związanych z umowami, w tym dochodzenie:
  •      nieważności umów,
  •      bezskuteczności klauzul indeksacyjnych / waloryzacyjnych,  
  •      zwrotu nienależnych świadczeń zapłaconych ,
  • obrona przed roszczeniami z tytułu umów,
  • prowadzenie postępowań sądowych związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady budynków oraz odpowiedzialnością za szkody,

  • sporządzanie oraz weryfikowanie umów, uchwał i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych,

  • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz w negocjowaniu umów, ugód i porozumień, 

  • bieżąca pomoc prawna dla wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Artis Iuris - Kancelaria Prawna
Radca Prawny                   
Piotr Zygmunciak

ul. Klimczaka 22G / 12,
02-797 Warszawa

Telefon:
690 876 653